Wednesday 19 January 2022

2022

1. Kiên trì với mục tiêu FIRE 2M cho chu kỳ 10 năm lần thứ hai!

2. Một "Tầm nhìn sống động" cho bước đệm quan trọng của hai bạn nhỏ.

3. Nine-Five: Mùi!

4. Đi: tiết kiệm, thiên nhiên.

5. Khỏe:

- Detox: 2/6/10

- Biking 2x.

- Jogging, Swimming: lôi theo 2 đứa.

6. Hoàn thành 1-2-3-4.