Friday 6 October 2023

Không đề 2

Được tin người chị tự làm EB1A cho cả nhà, thành công & chi phí thấp.
Ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng thực sự.
Đằng sau người đàn ông thành công là người đàn bà thông minh.