Sunday 14 September 2008

Rằm tháng tám

Nghe trong nhà sách Hà Nội khi đang tìm Gió lẻ của NNT. Nhạc êm êm, thích mangdolin. Có đứa nào kế bên nhà la lên:" Trung thu có mưa!". Hì, năm nào chẳng vậy. Có tiếng súng chéo chéo, mấy đứa con nít la í ới. Mình chat, bạn bảo tìm "Autummn leaves". Uh.

No comments:

Post a Comment