Saturday 15 April 2017

14.4 AL

Ngày nối ngày...
Tháng dài năm tận
Thân vay nay trả
Hồn bay đi xa
...
Nam mô A di đà

No comments:

Post a Comment