Tuesday 8 October 2019

[tào lao]

Đôi khi mệt quá, nghỉ một bữa, về đón con. Hết mệt.
Lắm lúc u buồn, đời bon chen, để làm chi?

Tự thú rằng, mình đôi lúc cũng tự cao, ta đây hổ báo lắm.
Thật lòng rằng, đọc câu chuyện nhỏ thôi cũng mắt ướt môi cười...

https://www.youtube.com/watch?v=dPUW1t9Gu4s

No comments:

Post a Comment