Thursday 9 April 2020

Tức cảnh #StayAtHome

Sáng ra phòng khách, tối vào hang,
Cháo bẹ, gà quay vẫn sẵn hàng.
Bàn phím chông chênh work from home,
Cuộc đời cách lị (ly) thiệt là sang!


No comments:

Post a Comment