Thursday 24 July 2008

Entry for July 24, 2008

Việc làm để tạm một bên,

Ba-lô về ngoại lênh tênh bốn ngày.

No comments:

Post a Comment