Friday 5 October 2018

D/I/S/C hay Tam giác/Gợn sóng/Tròn/Vuông - Bạn thuộc type nào?

Một mô hình hữu ích, dễ áp dụng để tự đánh giá bản thân và người khác trong thực tiễn công việc, đời sống.

No comments:

Post a Comment