Saturday 7 April 2007

rich dad, poor dad.

Bạn giới thiệu với mình Rich Dad, Poor Dad. Không nhớ lần thứ mấy được hỏi đọc cuốn này chưa? Cầm cuốn sách dịch lên đọc đâu vài trang mà bảo rằng:"Em thấy nó dạy mình cách chi tiêu tài chính (cá nhân) khôn ngoan hơn là làm giàu." Ừa, lần này là đọc thiệt, hổng bổ chiều dọc cũng bổ tiếng Anh vậy.

1 comment: