Saturday 19 April 2008

Entry for April 19, 2008
Anh bạn chat online chọc "CN này, người ta hỏi em đừng trả lời bậy nhe!". Mình đùa, em chỉ biết gật "Yes, please!"

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ

Em trao anh cùng với cuộc đời em.

(Bàn tay em - Xuân Quỳnh)

No comments:

Post a Comment