Wednesday 23 April 2008

Entry for April 23, 2008-Thêm 1 "farewel"

Thời gian chuyển về đây tuy ngắn nhưng mình chứng kiến "farewel" hơi bị nhiều. Vẫn những câu quen thuộc "Good luck!". Cũng quen rồi.

No comments:

Post a Comment