Tuesday 8 April 2008

Funny pictures

Đang làm biên tập viên hình ảnh mấy tấm hình của chính mình. Buồn cười chết đi được! Cũng cám ơn ông thợ ảnh, sau này có buồn bực thì lấy ảnh ra xả giận.

No comments:

Post a Comment