Sunday 4 March 2007

MỞ NGOẶC

- Lý Lan-Trời cao biển rộng
Một con trăng
Lưỡi liềm
Mở ngoặc
Biển rộng trời cao
Những ngôi sao
Như dấu chấm câu
Chấm hết để bắt đầu
Trời cao biển rộng

Tôi nghe
Gió thổi. Gió thổi
Tôi nghe sóng xô
Sóng xô
Tôi nghe tim tôi
Đập
Tiếng sóng tiếng gió
Ù ù ù
Rào rào rào
Tôi nghe.

Trời cao biển rộng
Con trăng
Mở ngoặc
Ngôi sao
Chấm câu

Nói nữa đi anh
Mảnh trăng mở ngoặc
Không đóng lại bao giờ
Biển rộng trời cao
Chỉ một nét trăng
Và vô vàn dấu chấm
Dứt ngàn lời rồi vẫn còn mở
Một dấu ngoặc đơn giữa
Biển rộng trời cao

No comments:

Post a Comment